Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BTCMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BTCMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.

Your weekly referrals score: 0 Upgdared, 0 Free.

# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
1 2 20238304 V1.1 36VDxmt6yUoQHkJzKUt9fgWLRpkQ5k5ian 2 0
2 2 20355562 V1.0 3Kn7MCYPGstzWcHuKASLHGv3aSzVo4RPoH 2 0
3 2 20356494 V1.4 16Syr66hLzykfmLfTPpJNw6VkmfWFTp4GM 2 0
4 2 20658153 V1.1 1PDE3AN9tNq9QuHoBMRti89NxA2pbwuFjq 2 0
5 1 20355964 V1.0 36D676rXyjPtX14yZWrgJkoaFtTEvexj8p 1 2
6 1 20355990 V1.0 19wEaMchpa2gYUARNxBLUY7n5kvQHw4UJt 1 1
7 1 20356039 V1.0 1PS71hLodnYpnkxAdF6Wo7ts5PrBLM5QCW 1 1
8 1 20356320 V1.2 18Rg1p4GhMdLnBCTHEkVLWgh7TU8emGpJc 1 1
9 1 20356338 V1.2 16cZySVAtj2BCLjC77PscCBTawFXeqHC3j 1 1
10 1 20357115 V1.1 1CiQqw1fAPquuk36U9ZF6EXDg6jRzvBuK8 1 1
11 1 20469406 V1.1 3FJHULqruwSidSUHCYWSHR2kKzcQw5P77p 1 1
12 1 20483770 V1.2 1AtVq1kUwwnQw4x1Hueve7pg6k5LNGuH4N 1 1
13 1 20516319 V1.4 1NByzERpLXUhUm2ztqkbJ6knBpstBc9Rh4 1 1
14 1 20672343 V1.4 1Jptp9nVrRiX5PvgXRPEgq7UYaHXU27VX 1 1
15 1 20691488 V1.1 39MoPvsUhzXFyxM7c9yFNJBHALPyP2GGZS 1 1
16 1 20687802 V1.1 1783s1p7hnD3LPyizzHu9poPK3MDnbTSMu 1 0
17 1 20688574 V1.1 1EdLZmtbUhRD7TsMczfztcxiiLWJwbgtAY 1 0
18 1 20690731 V1.2 1y2dZE499Ar5Sor5nvZ3pwsgn2RyoYZ6M 1 0
19 1 20690744 V1.4 3C5FfEtQxD69LmDyx7YwV1YqQzGcLg9eRL 1 0
20 1 20690888 V1.3 3EftUPmXPhQyLZ2MMYeF6Fxgt74trYu3Hi 1 0

Leaderboard scores updated realtime.