Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BTCMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BTCMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.

Your weekly referrals score: 0 Upgdared, 0 Free.

# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
1 3 20240760 V1.1 1NtmH9XUrg8KQVh1LvudZBFKVvdH9D1xfY 3 0
2 3 20368279 V1.1 12XfPY69iPESJQEyVEmNzMRgxnp29jM2KV 3 0
3 2 20249750 V1.4 19zt7NjB2U2mFgRzsFN6NTJ4vx3uecZhtj 2 2
4 2 20374897 V1.2 14nwbfsm9A4hqZHvvKbGNBhEAuskyPec2v 2 1
5 2 20639227 V1.2 33UEQJAw2UatSQzLR3Ltxf849L1eYheNkt 2 1
6 2 20641025 V1.1 13xYa9f88GZWZJUTpVQs9E4Fkhy43EYcui 2 1
7 2 20639811 V1.2 1NcXHBW5JfGk4XbrjchM1Nkxjd7kZ2obZy 2 0
8 2 20619892 V1.2 1KDVW43UzYvQikEcDUkFnTvEMWvtQePoXn 2 0
9 2 20657906 V1.4 1GysjcXFf6SMJ2sKbwsGw6Czt8gudMVjjB 2 0
10 2 20671379 V1.1 1LywmoU5qgHwcpaCP61VRGAXPTqoUfist1 2 0
11 2 20689153 V1.1 1G1PqxYXGxhCjPr1hKTa1GNmY3gzw8AeSF 2 0
12 2 20690836 V1.1 34S8ywd1meykVFnhTvci9RWQ9vtpxJowN5 2 0
13 2 20691058 V1.1 15aVPDhMy9AXyj8Lw5ihQnJkZ8Rp2Bbeh7 2 0
14 2 20691162 V1.4 1qUKtc1oGFi1TtSb5uqouVAsSm7nQczrZ 2 0
15 2 20691506 V1.1 14K6AvrezDDeeJ5w63yLgcDYfi1dgyUz8n 2 0
16 2 20634711 V1.1 1MfMhXJdkAMUWVrQPLRfspYj4peRDY56Dq 2 0
17 2 20404678 V1.1 1K6Rp9yeakZq3wviNG4FJis13gAj4C8ptf 2 0
18 2 20440906 V1.2 1G1dSbdLQWYHLxceyDPQC1ei4tgxmQDeoB 2 0
19 2 20455279 V1.1 17BD33R5V8HabAaut2cYJKyMdy2uyXYGsk 2 0
20 2 20245993 V1.4 17cKgszv45QXLZJ6rDq5oUMmLZ2hD1XLjY 2 0

Leaderboard scores updated realtime.